O Projekte

logo_plskEurópska únia

Názov projektu: „Oprava turisticko-rekreačnej infraštruktúry Sanoka a Medzilaboriec“
Financovaný z: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Prioritná os: Sociálny a ekonomický rozvoj
Oblasť podpory: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Vedúci partner: Mesto Sanok
Zapojený partner: Mesto Medzilaborce
Celkové náklady projektu: 2 183 893,19 Eur
Z toho mesto Medzilaborce: 737 476,87 Eur
Časový rámec projektu: 1.5.2013 – 31.12.2014
Projekt bude mať značný a pozitívny vplyv na budovanie cezhraničnej integrácie na lokálnej úrovni v sociálnom a ekonomickom rozmere. Projekt spoluvytvára oblasť spolupráce, v ktorej štátne hranice nie sú podstatnou prekážkou a komunita národov, ktoré sa projektu zúčastňujú si zachováva svoju odlišnosť a identitu. Prostredníctvom jednotlivých aktivít realizovaných v projekte sa budú vytvárať sociálne a ekonomické väzby, budú sa integrovať národnostné skupiny. Projekt jednoznačným spôsobom prispeje k zmene tradičného chápania „hrance“ ako konca vlastného územia a začiatku „cudzieho“ územia. Namiesto toho projekt ponúka a zavádza prostredníctvom vytvorenia podmienok pre stálu spoluprácu pojem „hranice“ ako administratívneho územia , na ktorom tieto miestne komunity kooperujú a koncentrujú sa na riešení problémov vo všetkých častiach tohto územia.
Cieľom projektu je vyvážený rozvoj prihraničného územia Gminy Mesta Sanok a Mesta Medzilaborce prostredníctvom posilnenie turistickej a športovo-rekreačnej infraštruktúry. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom čiastkového cieľa, t. j. Prispôsobenie cezhraničnej a športovo-rekreačnej infraštruktúry potrebám užívateľov-obyvateľov Gminy Mesta Sanoka, Mesta Medzilaborce a miestnych i zahraničných turistov. Rozsah prác realizovaných v rámci projektu zahŕňa nasledovné aktivity:
prestavba ihrísk pri gymnáziách, základných školách v Sanoku: G1, G4, ZŠ2, ZŠ3, ZŠ6 a v Ogródku Jordanowskom v celkovom počte 11 ihrísk
výstava 2 školských ihrísk, modernizácia tribún 2 ihrísk na školách, modernizácia tribún štadióna v Medzilaborciach a rekonštrukcia kolkárne
a mäkké aktivity:
zorganizovanie škôl v prírode v Sanoku
zorganizovanie škôl v prírode v Medzilaborciach
zorganizovanie Športového pikniku v Sanoku pri ukončení projektu
Propagácia projektu
Boli identifikované nasledovné cieľové skupiny tohto projektu:
Priami prijímatelia vo formálnom zmysle:
Samosprávy Gminy Mesta Sanok a Mesta Medzilaborce – posilnenie turistickej a športovo-rekreačnej infraštruktúry v cezhraničnom regióne.
Priami prijímatelia v sociálno-ekonomickom zmysle:
žiaci ZŠ a gymnázii v Sanoku a v Medzilaborciach komunity obyvateľov miest účastníkov. Práve oni budú v konečnom dôsledku mať najväčší osoh z realizácie projektu. Skupinou, ktorej je projekt priamo adresovaný, sú tiež podnikatelia, majitelia malých a stredných firiem, predovšetkým z odvetvia turizmu. Realizácia projektu umožňuje ďalší rozvoj a s ním súvisiace vytváranie pracovných miest a vytvára podmienky pre nadväzovanie širokých ekonomických vzťahov so slovenskými partnermi. Poslednou dôležitou cieľovou skupinou, pre ktorú budú realizované aktivity projektu, sú miestni a zahraniční turisti.
Predmetný projekt je odpoveďou na nedostatok zodpovedajúcej infraštruktúry súvisiacej s aktívnou turistikou založenou na športe a rekreácii a propagácii turistiky v prihraničnom regióne.
K hlavným problémom pohraničného regiónu patria:
– nedostatočná spolupráca medzi mestami Sanok a Medzilaborce v oblasti turistiky,
– nedostatočná propagácia aktívnej turistiky v prihraničnom regióne
– nedostatočná propagácia aktívneho životného štýlu v lokálnej komunite, osobitne medzi deťmi – rozvoj záujmu o šport
Výzvou pre partnerov projektu je nadviazanie spolupráce v oblasti aktívnej turistiky – vypracovanie modelu spolupráce využívaného v budúcnosti. Vďaka realizácii projektu vznikne infraštruktúra, ktorá bude využitá pri organizovaní škôl v prírode a športových piknikov u každého z partnerov.
Okrem toho realizácia projektu prinesie nasledujúce benefity:
– partnerstvo v projekte,
– nadviazanie úzkej spolupráce v oblasti turistiky,
– zlepšenie rekreačno-športovej infraštruktúry,
– spoločné riešenie problému slabej pohybovej aktivity v miestnej komunite prihraničného regiónu,
– analýza možnosti propagovania aktívnej turistiky a rozvoj nových foriem spolupráce.
Projekt bude realizovaný v etapách:
Počas realizácie projektu budú organizované stretnutia VP a PP.
Prípravná etapa 0 zahŕňa vytváranie štruktúr partnerstva a prípravu investícií na realizáciu. Boli tu naplánované stretnutia, ktoré majú za cieľ vypracovanie princípov a rozsahu spolupráce a rozdelenie úloh pri príprave a realizácii projektu (koordinácia, monitoring, implementácia projektu z meritórneho, organizačného a finančného pohľadu, propagácia a reporting). Budú spracované: projektová dokumentácia a jej preklad. Projekt bude pripravený na realizáciu z formálno-právnej stránky, tieto aktivity vyžaduje poľská i slovenská legislatíva. Produktmi v tejto etape budú: počet spoločných projektov 1 (ks), počet partnerov 2 (ks) počet stretnutí partnerov (3ks) počet pripravenej projektovej dokumentácie 1 (súbor) počet povolení/oznámení na realizáciu investícií 16 (ks). Dopadom v tejto etape bude lepšie spoznanie podmienok realizácie. investícií na oboch stranách hranice a prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce partnerov.
Realizácie investície- Etapa 1. V tejto etape sa uskutočnia a zhodnotia procedúry verejného obstarávania na stavebné práce, objednávky v oblasti propagácie. VP zrealizuje prestavbu školských ihrísk v Sanoku G1, G4, ZŠ2, ZŠ 3, ZŠ 6 a v Ogródku Jordanowskom, PP zriadi školské ihriská na 2 školách a zmodernizuje tribúny na štadióne. Produktmi v tejto etape budú: počet vyhlásených verejných súťaží – 2 (ks), počet partnerov – 2 (ks), počet zrekonštruovaných/vybudovaných ihrísk – 13 (ks), plocha zmodernizovaných tribún 490,39(m2), počet zrekonštruovaných rekreačno-športových objektov (kolkáreň) 1 ks. Aktivitou v tejto etape bude lepšie spoznanie podmienok realizácie investícií na oboch stranách hranice a prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce partnerov.
Turistické využitie infraštruktúry, ktorá vznikla v rámci projektu – Etapa 2. V rámci aktivity budú partnermi zorganizované: Školy v prírode v Sanoku pobyt žiakov zo Slovenska – 40 os.
Školy v prírode v Medzilaborciach pobyt žiakov z Poľska –40 os.
Športový piknik na záver projektu v Sanoku. Produktmi tejto etapy budú: počet zorganizovaných ciest žiakov – 2 (cesty), počet usporiadaných športových podujatí – 3 (podujatia).
Dopadom bude rozšírenie poznatkov miestnych komunít o svojich susedoch z pohraničia a prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce oboch partnerov.
Propagácia projektu – 3. etapa. V tejto etape budú produkty projektu označené zodpovedajúcimi tabuľami. Produktmi tejto etapy budú: informačné tabule, pamätné tabule, propagačný baner, propagačné plagáty, TV spot, internetová stránka. Dopadom bude rozšírenie poznatkov miestnych komunít o svojich susedoch z pohraničia, lepšie spoznanie podmienok pre investície na oboch stranách hranice a prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce oboch partnerov.

Partneri projektu
Vedúci partner: Mesto Sanok
Zapojený partner: Mesto Medzilaborce

Partneri tohto projektu spolupracovali na 2 projektoch: “Na karaptskú nôtu – prezentácia kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu Sanok – Medzilaborce” Phare 2003 29/SEK/2003. Cieľom projektu bola propagácia historických tradícií a kultúrnej rôznorodosti prostredníctvom koordinácie prezentáciu kultúrneho dedičstva obyvateľov okresu Sanok a okresu Medzilaborce. Hodnota projektu: 101 196 PLN, hodnota grantu 76 636 PLN. Druhý projekt v rámci Programu iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika „Antipódy kultúry. Od Andyho Warhola po Zdzisława Beksińskeho” číslo projektu 04/06/KAR/INT/PL-SK. Cieľom projektu bola prezentácia súčasných umelcov pohraničia – najmä diel Zdzisława Beksińskeho a Andyho Warhola a nadviazanie spolupráce medzi Historickým múzeom v Sanoku a Múzeom súčasného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Celková hodnota projektu 76783,31 PLN, finančný príspevok 63 822,43 PLN.
V rámci prípravy projektu sa uskutočnili 3 stretnutia projektových partnerov: pracovné (projektové) stretnutia – 20 01.2010 a 23.03.2010
Spoločná konzultácia projektu – WST Krakov – 02.03.2010. Vznikol tým pre spracovanie projektu, ktorý tvoria splnomocnené osobu reprezentujúce organizácie všetkých partnerov (zamestnaci vymenovaní v bode. 2.6.3 a Primátori Mesta Sanok a Mesta Medzilaborce), spoločne bol vybraný Vedúci partner. Projekt, ktorý je predmetom tejto žiadosti získal súhlas oboch Partnerov. Partneri sú viazaní partnerskou zmluvou k realizácii spoločne stanovených cieľov, rozdeleniu práce a finančných záväzkov súvisiacich s realizáciou projektu. Na stretnutiach so slovenským partnerom boli spresnené informácie o príprave projektovej dokumentácie. Okrem toho sa projektoví partneri zúčastnili školení: Školenie – 28.1. 2010. v Klimkowke –Vedúci partner; Školenie slovenský partner – 3.2.2010r.
Vedúci partner projektu nesie zodpovednosť za celkovú realizáciu projektu. Každý z partnerov je zodpovedný za realizáciu jemu zverených aktivít. Tak Partner zo Slovenska, ako i Partner z Poľska, v rámci efektívneho projektového riadenia v im zverených oblastiach vytvoria zodpovedajúcu štruktúru riadenia projektu. Každý z partnerov určil koordinátora – osobu, ktorá zodpovedá za realizáciu úloh v jemu určenej časti.
Koordinátori budú o. i. spolupracovať na monitoringu projektu a otázkach súvisiacich s reportingom. Pre tento účel sa bude konať aspoň raz mesačne pracovné stretnutie v Sanoku. Zloženie a práca pracovných tímov zabezpečí dosiahnutie priamych cieľov projektu a bude správne reagovať na nepredvídané výzvy počas jeho realizácie. Implementácia a koordinácia realizácie projektu ako celku bude podliehať koordinátorovi projektu menovanému Vedúcim Partnerom.
Každý z partnerov zabezpečuje účasť na financovaní svojej etapy investície. Dozor a kontrolu celkového rozpočtu zabezpečuje Vedúci partner. Aby bolo zabezpečené profesionálne finančné riadenie projektu bude ustanovený finančný vedúci, osoba, ktorá zodpovedá za účtovníctvo, riadenie rozpočtu projektu, vypracúvanie finančných správ. Pre ciele projektu bude zriadený spoločný bankový účet na refundáciu prostriedkov z EFRR.

Comments are closed.