O Projekcie

logo_plskEurópska únia

Nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach“

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013/

Oś priorytetowa: Rozwoj spoleczno-gospodarczy

Temat osi priorytetowej: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Partner Wiodący: Gmina Miasta Sanoka

Partner projektu: Miasto Medzilaborce

Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem: 2 183 893,19 Eur

Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem partnera projektu: 737 476,87 Eur

Ramy czasowe projektu: 01.05.2013 – 31.12.2014

Projekt wpłynie w sposób znaczny i pozytywny na budowanie integracji transgranicznej na poziomie lokalnym w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Projekt współtworzy obszar współpracy, w którym granice państwowe nie są istotną barierą, a społeczności narodów uczestniczących w projekcie zachowują swoją odrębność i kulturową tożsamość. Poprzez poszczególne działania podejmowane w projekcie tworzyć się będą więzi społeczne i gospodarcze, integrować się będą grupy narodowościowe. Projekt w jednoznaczny sposób przyczyni się do odejścia od tradycyjnego pojęcia „granicy” jako końca własnego terytorium i początku obszaru „obcego”. W zamian za to projekt proponuje i wprowadza poprzez stworzenie warunków do stałej współpracy – pojęcie „granicy” jako obszaru administracyjnego, w którym to społeczności lokalne kooperują i koncentrują się na rozwiązywaniu problemów występujących we wszystkich częściach tego obszaru.

Celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce, poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy, tj.: Dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców Gminy Miasta Sanoka, Miasta Medzilaborce oraz turystów krajowych i zgranicznych. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje następujący zakres działań:
przebudowa boisk przy gimnazjach, szkołach podstawowych w Sanoku: G1, G4, SP2, SP3, SP6 i w Ogródku Jordanowskim o łacznej liczbie. 11 boisk
wykonanie 2 boisk przy szkołach, modernizacja trybun stadionu w Medzilaborcach oraz remont kręgielni
oraz działania miękkie:
organizacja Zielonych szkół w Sanoku
organizacja Zielonych szkół w Medzilaborcach
organizacja Pikniku sportowego na zakończenie projektu w Sanoku
Promocja projektu

Wyróżniono następujące grupy docelowe niniejszego projektu:

Beneficjent bezpośredni w sensie formalnym:
Samorządy Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce – wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej w transgranicznym regionie.
Beneficjenci bezpośredni w sensie społeczno-gospodarczym:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w Sanoku i Medzilaborach
wspólnoty mieszkańców miast uczestników. To oni czerpać będą w końcowym efekcie największe korzyści wynikające z realizacji projektu. Grupą, do której bezpośrednio adresowany jest projekt są też przedsiębiorcy, właściciele małych i średnich firm, przede wszystkim z branży turystycznej. Realizacja projektu umożliwia dalszy rozwój, a co za tym idzie tworzenie miejsc pracy, oraz stwarza warunki do nawiązywania szerokich stosunków gospodarczych z parterami słowackimi. Ostatnią ważną grupą docelową, dla której w całości realizowane będą podjęte w trakcie projektu działania są turyści krajowi i zagraniczni.

Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na brak odpowiedniej infrastruktury związanej z aktywną turystyką bazującą na sporcie i rekreacji oraz promocji turystyki w regionie przygranicznym.

Do głównych problemów regionu pogranicza zalicza się:

- niewystarczającą współpracę między miastami Sanok i Medzilaborce w zakresie turystyki,
– niewystarczającą promocję aktywnej turystyki w regionie przygranicznym
– niewystarczającą promocję aktywnego stylu życia w lokalnej społeczności, w szczególności wśród dzieci – rozwijanie zainteresowań sortowych
Wyzwaniem dla partnerów projektu jest zawiązanie współpracy w zakresie aktywnej turystyki – wypracowanie modelu współpracy wykorzystywanego w przyszłości. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura, która zostanie wykorzysta podczas organizacji Zielonych szkół oraz pikników sportowych odpowiednio u każdego z partnerów.

Ponadto realizacja projektu przyniesie następujące korzyści:

- partnerstwo w projekcie,
– nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie turystyki,
– poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
– wspólne rozwiązywanie problemu małej aktywności ruchowej w lokalnej społeczności w regionie przygranicznym,
– analiza możliwości promocji turystki aktywnej i rozwijanie nowych form współpracy.

Projekt będzie realizowany w etapach:

W trakcie realizacji projektu organizowane będą spotkania PW i PP

Etap przygotowawczy Etap 0 obejmuje tworzenie struktur partnerstwa i przygotowanie inwestycji do realizacji. Zaplanowane tu zostały spotkania mające na celu wypracowanie zasad i zakresu współpracy oraz podział zadań przy przygotowaniu i realizacji projektu (koordynacja, monitoring wdrażanie projektu pod względem merytorycznym organizacyjnym i finansowym, promocja i sprawozdawczość). Opracowane zostaną: dokumentacja techniczna, dokumenty aplikacyjne i ich tłumaczenie. Projekt zostanie przygotowany do realizacji pod względem formalno-prawnym. Produktami na tym etapie będą: liczba wspólnych projektów 1(szt.) liczba partnerów 2(szt.) liczba spotkań partnerów – 3szt. liczba przygotowanych dokumentacji aplikacyjnych 1(kpl.) liczba pozwoleń/zgłoszeń na realizację inwestycji 16(szt.). Oddziaływaniem na tym etapie będzie lepsze poznanie warunków prowadzenia inwestycji po obu stronach granicy oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej partnerów.

Realizacja inwestycji – Etap 1. W tym etapie zostaną wszczęte i rozstrzygnięte procedury przetargowe na roboty budowlane, zamówienia w zakresie promocji. PW dokona przebudowy boisk przy szkołach w Sanoku G1, G4, SP2, SP3, SP6 i w Ogródku Jordanowskim, zaś PP wykona boiska przy 2 szkołach i zmodernizuje trybuny na stadionie. Produktami na tym etapie będą: liczba ogłoszonych przetargów – 2(szt.), liczba partnerów – 2(szt.),liczba przebudowanych/wybudowanych boisk – 13(szt.), powierzchnia zmodernizowanych trybun 490,39(m2), liczba wyremontowanych obiektów rekreacyjno – sportowych (kręgielnia) 1 szt.. Oddziaływaniem na tym etapie będzie lepsze poznanie warunków prowadzenia inwestycji po obu stronach granicy oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej partnerów.

Turystyczne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu – Etap 2.
W ramach działania zostaną zorganizowane przez Partnerów:
Zielone szkoły w Sanoku pobyt uczniów ze Słowacji – 40 os.
Zielone szkoły w Medzilaborcach pobyt uczniów z Polski –40 os.
Piknik sportowy na zakończenie projektu w Sanoku. Produktami na tym etapie będą: liczba zorganizowanych wyjazdów uczniów – 2(wyjazdy), liczba zorganizowanych imprez sportowych – 3(impreza).
Oddziaływaniem będzie wzrost wiedzy społeczności lokalnych o swoich sąsiadach z pogranicza oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej obu partnerów.

Promocja projektu- Etap 3. W tym etspie produkty projektu zostaną oznaczone dpowiednimi tablicami. Produktami na tym etapie będą: tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, baner promocyjny, gadżety promocyjne, Spot TV, Storna internetowa. Oddziaływaniem będzie wzrost wiedzy społeczności lokalnych o swoich sąsiadach z pogranicza, lepsze poznanie warunków prowadzenia inwestycji po obu stronach granicy oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej obu partnerów.

PARTNERI PROJEKTU

Partner Wiodący: Gmina Miasta Sanoka

Partner projektu: Miasto Medzilaborce

Partnerzy niniejszego projektu współpracowali w 2 projektach: „Na karpacką nutę – prezentacja dorobku kulturalnego regionu nadgranicznego Sanok-Medzilaborce” Phare 2003 29/SEK/2003. Celem projektu było wypromowanie tradycji historycznej i różnorodności kulturowej poprzez skoordynowanie prezentacji dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu sanockiego i powiatu Medzilaborce. Wartość projektu: 101 196 PLN, dofinansowanie 76 636 PLN. Drugi projekt w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka „Antypody kultury. Od Andy’ego Warhola do Zdzisława Beksińskiego” nr projektu 04/06/KAR/INT/PL-SK. Celem projektu była prezentacja dorobku współczesnych artystów pogranicza – szczególnie dokonań Zdzisława Beksińskiego i Andy’ego Warhola oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Muzeum Historycznym w Sanoku i Muzeum Sztuki Współczesnej im. Andy Warhola w Medzilaborcach. Całkowita wartość: 76783,31 PLN dofinansowanie 63 822,43 PLN.

W ramach przygotowania projektu odbyły się 3 spotkania partnerów projektu:
Spotkania robocze (projektowe) – 20 01.2010r. i 23.03.2010
Wspólna konsultacja projektu – WST Kraków – 02.03.2010r.
Powołano zespół ds. opracowania projektu, który tworzą osoby upoważnione i reprezentujące organizacje wszystkich partnerów (pracownicy przedstawieni w pkt. 2.6.3 oraz Burmistrzowie: Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce), wspólnie wybrano Partnera Wiodącego. Projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku zyskał aprobatę obu Partnerów. Partnerzy są zobowiązani umową partnerską do realizacji wspólnie wyznaczonych celów, podziału pracy i zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu. Na spotkaniach z partnerem słowackim uszczegółowiono informacje dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej.
Ponadto Partnerzy projektu uczestniczyli w szkoleniach:
Szkolenie – 28 stycznia 2010r. w Klimkowce – Partner Wiodący
Szkolenie partner słowacki – 03.02.2010r.

Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za całościową realizację projektu. Każdy partner jest odpowiedzialny za realizację działań mu powierzonych. Zarówno Partner ze Słowacji jak i z Polski, w ramach sprawnego zarządzania projektem w powierzonych im zakresach utworzą odpowiednią strukturę kierowania projektem. Każdy z partnerów wyznaczył koordynatora – osobę odpowiedzialną za realizację zadań w przydzielonej mu części. Koordynatorzy będę współpracować m.in. przy monitoringu projektu oraz kwestiach związanych ze sprawozdawczością. W tym celu raz w miesiącu będzie zorganizowane spotkanie robocze w Sanoku. Skład i praca zespołów zapewni osiągnięcie celów pośrednich projektu oraz sprosta nieprzewidzianym wyzwaniom podczas jego realizacji. Wdrażanie i koordynacja realizacji całości projektu podlegać będzie koordynatorowi projektu powołanemu przez Partnera Wiodącego.

Każdy z partnerów zapewnia udział w finansowaniu swojego etapu inwestycji. Nadzór i kontrolę nad budżetem całkowitym zapewnia Partner Wiodący. Aby zapewnić profesjonalne zarządzanie finansowe projektem powołany zostanie kierownik finansowy, osoba odpowiedzialna za księgowość, zarządzanie budżetem projektu, sporządzanie sprawozdań z postępu finansowego. Na cele projektu zostanie założone wspólne konto bankowe przeznaczone na refundację środków pochodzących z EFRR.

Comments are closed.